Muti Unofadza

By Marc Fest

Pane mumwe muti uri pamberi perutivi rwezasi rwemusha wedu weEverglades uyo ini naDavid tinodana kuti “Muti Unofadza.” Iyo ingangoita 25 tsoka kureba uye inoda kufanana nekufara. David neni tine nzira yakasarudzika yekutumidza zvinhu papurazi. Semuenzaniso, kune "Ruva Rakanaka Muti" (rine maruva epinki akapfava) pakati pe "Jungle Quadrant" (nzvimbo yava neuswa yaimbova isingafambiki uye yakakura). Kune “Muti Wemoto,” wakatumidzwa kudaro nokuda kwemaruva awo makuru matsvuku. Apo dutu reHurricane Irma rakarirova, boka re "Baby Fire Trees" rakakurumidza kukura panzvimbo yaro, richigadzira ratinoti zvino "Fire Tree Forest."

Muti Unofadza wakawana zita rawo nekuda kwemaruva anofadza, epingi anotamba kwemavhiki masere munaKurume naKubvumbi. Vanoita kuti muti wacho utaridzike uchifara semwana ari kufara akapfeka mabiko.

Maruva anoita semabhurashi ekuveura ndebvu. Saka zita "rakakodzera" remuti, "Kuveura Brush Tree." Zita rayo resainzi ndi "pseudobombax ellipticum." Kunyangwe izvo zvinonzwika pamusoro, sezita remugwagwa remushonga wepfungwa. "Handei tinoita Pseudobombax nhasi." Vanhu muCentral America zvechokwadi vanoita "chinwiwa chinodhaka" kubva pamuti maererano neWikipedia.

Asi pane chimwe chinhu chinoita kuti muti uyu uve wakakosha. Mumavhiki mashoma painotumbuka, manheru ega ega nguva dzekuma 10 PM, inoburitsa kunze kwecylindrical casings mutsva wemaruva. Muti unenge uchipenya nemabhurashi ekuveura epiniki mangwanani. Pazuva rinodziya reFlorida, maruva ese aya, rimwe nerimwe rawo, anodonhera pasi mangwanani-ngwanani, achidzosera muti wose kunzvimbo yawo yekusa maruva pakati pemasikati (pamazuva anotonhora, anorembera kusvika kwadoka. ) Mangwanani anotevera, muti unomira zvakare murunako rwepingi, uine maruva matsva, akazara nenyuchi, kuti abatanidzwe nemahummingbird gare gare mangwanani.

Mukufamba kwezuva, ruva rimwe nerimwe parinodonha, pane ruzha rwekukanganisa mashizha ari pasi apa. Plop. Plop. Irwo ruzha runobaya mwoyo rwerunako rwenguva pfupi ruchipfuura.

Paunogara pavheranda reuriri hwechipiri, mapazi akasimba eMuti Unofadza anoita kuti unzwe kunge uri munhare yemiti. Ndichiri mudiki, ndaigaroshuvira kuva nenhare yemuti mune imwe yemiti mirefu yemuoki yemusha wangu wehudiki. Muti Unofadza unondiyeuchidzawo rwiyo runonzi "Shamwari yangu, muti" ("Mein Freund, der Baum") nemuimbi wekuGermany Alexandra. Alexandra akafa mutsaona yemotokari musi waJune 31, 1969, aine makore 27 chete. Rwiyo rwunosiririsa, rwemuti wakatemwa waimbova shamwari yemuimbi uyu achiri mudiki. Tarisa rwiyo uye mazwi ayo. Vane runako.

Ini naDavid takanga tichityira kuti Muti Unofadza waigona kukuvadza imba mukati medutu. Takafunga kuzvitema asi takatadza kuzviita. Pane kudaro, takaita kunyatsochekerera hunde nemapazi ane dambudziko. Pashure pacho, chimwe chinhu chakandiita kuti nditore chimwe chezvidimbu zvakachekwa, zvichida kureba nefiti uye masendimita mana pakufara. Yainyatsokwana pane chimwe chezvitsiga zvebazi ratainge tasiya chakamira sechitsiko. Mumwedzi yakatevera, chimedu chakachekwa chakayerera muto ndokuzvibatanidza zvakare ndokubukira mashizha nemaruva zvakare. Zvaiita semashiripiti.

Nokudaro, Muti Unofadza unomirira mavambo nemagumo. Kana maruva ayo atanga kutumbuka kutanga kwaKurume, panowanzo kungova neruva rimwechete pamuti pazuva rekutanga rekutenderera ikoko. Zvinonzwa kupemberera kubata ruva rekutanga reMufaro Muti wemwaka. Huwandu hwemaruva ari mubatch yezuva nezuva hunobva hwawedzera zuva nezuva, huchisvika pakakwirira mushure memavhiki mana kana kupfuura kuti hudzike kusvika zuva rasvika mukupera kwaKubvumbi paine ruva rekupedzisira rasara pamuti-ruva rekupedzisira regore iroro. Gore rino, ndakaita pfungwa yekuinhonga kubva pasi. Ndakaisa muvhasi duku rine mvura. Yakaramba ichirarama kwemamwe mazuva mashoma. Ndinofanira kuyeuka kuita izvi nemamwe maruva eMuti Unofadza gore rinouya.

Kana maruva apera, muti wacho unopinda muchikamu chawo chemashizha. Pakupera kwaChivabvu, rinenge rakazara nemashizha, richivharidzira kwemwedzi mitanhatu inotevera kuona dziva riri mujinga mekakomo kanogara imba yedu. Kutanga munaNovember, mashizha anodonha kuti agadzirire maruva kuti adzoke muChirimo. “Mwari atendera” sezvinoda kutaura amai vangu. Hapana chinhu chine chokwadi, kana tichifunga nezvekusagadzikana kwenyika.

Tinoudaidza kuti Muti Unofadza nokuti unoratidzika kuva unofadza, uye unotiita kuti tifare. Asi kwaisazova chimwe chinhu here kudai wakanga uri muti unofadza zvirokwazvo?

Ndinoda kufunga kuti ndizvo.

***

[Ndichiri kushanda panyaya iyi. Mazano ako ekugadzirisa akanyanya Mauya.]

Dzimwe nyaya

Vhidhiyo iyi inoratidza maruva eMuti Unofadza padyo nepamusoro pekutenderera kwavo. 

Chidimbu chemuti wakachekererwa chakazvibatanidza nemashiripiti.

Ndakamboona zizi iri rakavharwa rakagara muMuti waMufaro.

Rwiyo "Shamwari yangu, Muti" naAlexandra. Tarisa kunze Lyrics.